Evaluation of urogenital injuries in patients with trauma in the Emergency Department

 Fatih Büyükcam, Jale Şen, Şenay Akpınar, Yılmaz Zengin, Mustafa Çalık, Öner Odabaş 

BACKGROUND 

The aim of this study was to investigate the characteristics of the patients admitted to the Emergency Department with urogenital system trauma and the factors affecting morbid- ity and mortality. 

METHODS 

In this prospective, cross-sectional descriptive study, the demographic characteristics, trauma types, laboratory and radiologic results, hospitalization states, and the outcomes of patients with urogenital trauma were investigated. A to- tal of 153 patients [108 (70.6%) male; 45 (29,4%) female] with major trauma were included in this study. 

RESULTS 

Twenty-three (15.03%) had penetrating trauma and 130 (84.96%) blunt trauma. Seventy-nine presented with motor vehicle accidents, 42 with falls, 10 with gunshot wounds, and 10 with stab wounds. There were pelvic fractures in 60 patients, renal injuries in 35 patients, and bladder injuries in 4 patients. Twenty-one of the patients underwent surgery for any reason and 17 patients died. There was a signi cant relationship between hematuria and renal injury. 

CONCLUSION 

Urogenital injuries are frequently seen with other system injuries, and deaths generally occur due to the other sys- tem injuries. The timely identi cation and management of genitourinary injuries with an in-depth clinical evaluation are important for preventing deaths due to urogenital re- gion trauma. 

Key Words: Renal injury; bladder injury; pelvic fracture; trauma; urethral injury; urogenital trauma. 

 

Acil servise başvuran travmalı olgularda ürogenital yaralanmaların değerlendirilmesi 

AMAÇ

Bu çalışmada, ürogenital bölgeyle ilişkili travma nede- niyle acil servise başvuran hastaların özellikleri, morbidi- te ve mortalite ile ilişkili durumların belirlenmesi amaç- landı.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu prospektif, kesitsel tanımlayıcı çalışmada, ürogenital bölgeyle ilişkili travması olan hastaların demogra k özel- likleri, travma şekilleri, inceleme sonuçları, yatış işlemle- ri ve sonuçları değerlendirildi. Çalışmaya toplam 153 ma- jör travması olan hasta [108 erkek (%70,6); 45 (%29,4) ka- dın] alındı.

BULGULAR

Olguların 23’ü (%15,03) penetran, 130’u (%84,96) künt travmalı idi. Oluş nedeni hastaların 79’unda tra k kaza- sı, 42’sinde yüksekten düşme, 12’sinde ateşli silah yaralan- ması ve 10’unda delici-kesici alet yaralanması idi. Hasta- ların 60’ında pelvis kırığı, 35’inde böbrek, 4’ünde mesane yaralanması saptandı. Hastaların 21’i herhangi bir nedenle ameliyat edildi. Hastaların 17’si öldü. Hematüri varlığı ile böbrek yaralanması arasında anlamlı ilişki saptandı.

SONUÇ

Ürogenital yaralanmalar sıklıkla diğer organ yaralanma- larıyla birliktedir ve kaybedilen hastaların ölüm nedenle- ri genellikle diğer organ yaralanmalarına bağlıdır. Ayrıntılı klinik değerlendirme ile zamanında tanı konulup girişimde bulunulması ürogenital bölge yaralanmalarına bağlı ölüm olaylarını önlemede önemlidir.

Anahtar Sözcükler: Böbrek yaralanması; mesane yaralanması; pelvis kırığı; travma; üretra yaralanması; ürogenital travma  

 


© 2016 Doç.Dr.Fatih Büyükcam - Acil Tıp Uzmanı